Hvad er en retreat?

Hverdagens sind er meget udadvendt. Det er den ydre side af sindet, de fleste mennesker kender bedst. På en retreat begynder vi at udvikle et kendskab til og en dybere forståelse af, hvad vi kunne kalde indersiden af sindet. Det er den side af sindet, vi sædvanligvis ikke har særlig god kontakt til og eller forståelse af, fordi vi hele tiden bliver afbrudt og distraheret af ydersiden.

Men det er på indersiden af sindet, at det mest afgørende og interessante i vores liv foregår. Det er på indersiden, vi ser ind i vores dybeste sammenhænge, og hvad der betinger dem.  Det er på inderside vi udvikler betingelserne for at være med visdom og ligevægt på ydersiden af sindet.

Retreat betyder ’tilbagetrækning’. Vipassana betyder at-se-med-klarhed-ind-i eller slet og ret: indsigt. Vi trækker os tilbage fra hverdagens distraktioner og hverdagsbevidsthedens måder at være i verden på.

En traditionel buddhistisk silent retreat er en ideel ramme for uforstyrret udvikling af fokuseret nærvær og for at vende denne  koncentrerede klarhed dybt indad på en måde, som ikke er muligt for det ikke-meditative sind.

Vipassana er praksissen af Den Ædle Ottefoldige Sti til indsigt i De Fire Ædle Sandheder, som er hjertet i buddhistisk spiritualitet.

Det grundlæggende i Indsigtsmeditation (Vipassana) er, at vi arbejder med vores naturlige evne til at fastholde fokuset på det, vi nu retter opmærksomheden på. At skærpe og forankre denne klarhed metodisk aktiverer den intuitive erkendemåde, der ser-ind-i og forstår tanken, følelsen og sansningen på en måde, som den ikke-meditative bevidsthed ikke formår.

Du ser ind i sider af dit sind, du ikke før har set. Du forstår sider af din eksistens, du ikke før har forstået. Disse indsigter er både strikt personlige og hinsides det personlige.

Du kan tale om indsigterne, som du vil. Andre, der har haft de samme indsigter, men taler om dem på andre måder forstår alligevel, hvad du taler om. I dyb forstand er buddhistisk spiritualitet bevidstheden om det almene ved al bevidsthed.

Hvad er en Vipassana retreat ikke?

En klassisk buddhistisk silent Vipassana retreat er ikke et wellness-ophold. Det er ikke et gruppeterapiforløb, det er heller ikke et højskoleophold, og det er ikke et kursus (med eller uden rundkredspædagogik).

Det er faktisk ikke noget, du nogensinde har prøvet før. Medmindre du allerede har været på en Vipassana silent retreat.

Har du det, så véd du, at du er meget overladt til dig selv på retreaten. Men sammen med andre, der også vil være meget overladt til sig selv, men sammen med dig. Du oplever et varmt tavst fællesskab, hvor en gruppe meget dedikerede mennesker er sammen på en måde, du ikke har oplevet før.

Ved ikke at socialisere verbalt, small-talke eller diskutere med hinanden, hjælper vi hinanden til at internalisere vores opmærksomhed, vende den åbnet og dybt forankret indad, hvor hverdagsbevidstheden kun sjældent ser ind.

Undervejs bliver du måske meget trist, men ofte også utrolig glad på den øjenåbnende måde, der er forbundet med at forstå noget nyt, der er vigtigt. Min omsorg for dig består ikke i at tage dig i hånden og trøste dig, når du bliver trist.  Men at lære dig at tage det næste skridt på stien til befrielsen for årsagerne til al kval.

Nogle førstegangs-retreatanter synes, det er hårdt at meditere så intensivt, som man gør på en traditionel buddhistisk Vipassana retreat. Så er du advaret. Det kræver en gennemsnitlig psykisk robusthed at gennemføre en Vipassana-retreat.

Jeg kan ikke tage ansvaret for, hvad du oplever i din meditation. Det kan kun du. Men jeg kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv. Buddha udtrykker denne eksistentialistiske sandhed med ordene. ’Man båndlægges af én selv. Man befries af én selv’.

Jeg sidder i meditation sammen med gruppen hver dag fra kl. 7:00 til ca midnat. Efter hver sidning spørger jeg, om du har spørgsmål om meditationen. Hvis du hellere vil stille dine spørgsmål alene, kan du gøre det ved den gående meditation udenfor.

Jeg vil gøre meget for dig. Men du må selv meditere og vende blikket indad, hvor kun du kan komme.

Buddha siger

’O meditatorer, meditativ koncentration (samadhi), der tilvejebringes gennem udvikling af den gentagne praksis af opmærksomt nærvær med ind -og udåndinger, er en fredelig, sublim, uhindret og lyksalig tilstand, som øjeblikkelig fordriver tilbagevendende negative og ugavnlige sindstilstande og bringer dem til stilstand. Nøjagtig som et pludseligt opstået, mægtigt regnsky i den varme tids sidste måned øjeblikkelig vil få lufthvirvlerne af snavs og støv til at forsvinde og lægge sig, på samme måde vil koncentrationen af opmærksomt nærvær med ind -og udåndinger gennem udvikling af den meditative praksis få den gentagende opståen af negative og ugavnlige sindstilstande til øjeblikkelig at forsvinde og bringe dem til stilstand’.

Fordybelse i fokuseret nærvær

Vi kunne kalde objekterne i Vipassana for strømmen af hverdagsbevidstheden som fundamenterne for udvikling af samma sati  (opmærksomt fokuseret nærvær).

Buddha siger herom:

’Fordyb jer i intens vedvarende observation af kroppen i kroppen, med energisk indsats, klart forstående, med et sind, der er samlet, opsat på indsigt, gjort roligt og et-punktet for udvikling af intuitiv viden om kroppen således som den virkelig er. 

Fordyb jer i intens vedvarende observation af følelser i følelser, med energisk indsats, klart forstående, med et sind, der er samlet, indsigtsfuldt, gjort roligt og et-punktet for udvikling af intuitiv viden om følelser således som de virkelig er. 

Fordyb jer i intens vedvarende observation af sindstilstande i sindstilstande, med energisk indsats, klart forstående, med et sind, der er er samlet, indsigtsfuldt, gjort roligt og et-punktet for udvikling af intuitiv viden om sindet således som det virkelig er. 

Fordyb jer i intens vedvarende observation af dharma’er i dharma’er, med energisk indsats, klart forstående, med et sind, der er samlet, indsigtsfuldt, gjort roligt og et-punktet for udvikling af intuitiv viden om dharma’er således som de virkelig er.’

Meditation på dharma’er i dharma’ indebærer meditation på alle sindets objekter i indsigten af De fire ædle sandheder 1) eksistensen af dukkha (lidelse, kval, dårligdom), 2) årsagen til dukkha, 3) ophøret af årsagen til dukkha, og 4) stien til dette endemål.

Begge citater er oversat fra pali til engelsk af Bhikkhu Bodhi. Med hans tilladelse oversat til dansk af mig.  The Connected Discourses of the Buddha, A Translation of the Samyutta Nikaya by Bhikkhu Bodhi, 2000.